Tag Archives: tiêu chuẩn chống nước IP

Tìm hiểu về tiêu chuẩn chống nước IP của bộ đàm

Tiêu chuẩn chống nước IP là một trong những tiêu chuẩn quan trọng đối với một bộ đàm. Đây là từ viết tắt của từ Ingress Protection, nghĩa là nhằm chống lại các tác động cũng như sự xâm nhập từ phía ngoài.

Các chuẩn này thường được đặt dưới dạng IPxx, x là các chữ số tương ứng với số tiêu xuẩn được đánh giá là một chuẩn đánh gia do tổ chức quốc tế kiểm định và quy định.

 Ví dụ như tiêu chuẩn IP66 có nghĩa là tiêu chuẩn để đánh giá khả năng chống lại bụi xâm nhập, số 6 đầu tiên được quy định là số tượng trưng cho khả năng chống bụi bẩn, còn số 6 thứ 2 đánh giá về khả năng chống nước xâm nhập và phun vào thiết bị.

 Sau đây là ý nghĩa của các chữ số đầu tiên trong tiêu chuẩn IP, đây là chữ số để đánh giá khả năng chống lại các vật rắn

 0 – Không có sự bảo vệ nào

1 – Ngăn sự xâm nhập của các đối tượng rắn có kích thước > 50mm  

2 – Ngăn sự xâm nhập của các đối tượng rắn có kích thước > 12mm  

3 – Ngăn sự xâm nhập của các đối tượng rắn có kích thước > 2,5mm  

4 – Ngăn sự xâm nhập của các đối tượng rắn có kích thước > 1,0mm  

5 – Không đảm bảo được hoàn toàn sự xâm nhập của bụi tuy nhiên đảm bảo được sự hoạt động của thiết bị

6 – Đảm bảo chống bụi hoàn toàn cho thiết bị và hoạt động tốt cho môi trường nhiều bụi

 Tiếp theo là ý nghĩa của chữ số thứ 2:

0 – Không có sự bảo vệ nào

1 – Chống lại sự xâm nhập của nước vào thiết bị dạng giọt theo phương thẳng đứng

2 – Chống lại sự xâm nhập của nước vào thiết bị dạng giọt tới với góc nghiêng dưới 15 độ

3 – Chống lại sự xâm nhập của nước vào thiết bị với góc nghiêng dưới 60 độ

4 – Sự xâm nhập của nước vào thiết bị tóe vào từ mọi phía tới thiết bị

5 – Chống lại sự xâm nhập của nước vào thiết bị từ mọi hướng tới thiết bị

6 – Bảo vệ hoàn toàn cho thiết bị kể cả khi bị nhúng nước hoàn toàn